Us donem la Benvinguda a

Institut Torre Vicens

L’Institut Torre Vicens és un espai on es fomenta i s’afavoreix la formació de l’alumnat d’una manera competencial – coneixements i habilitats- d’acord amb els seus interessos i les seves necessitats.

També posem molta èmfasi en l’adquisició dels mitjans que permeti que cada alumne progressi al màxim de les seves capacitats, amb l’assoliment de teories, procediments, actituds i eines de treball intel·lectual necessàries per continuar aprenent.

Considerem de gran importancia la integració amb l’entorn on els nois i les noies esdevinguin ciutadans amb esperit crític, responsables i compromesos. Alhora de impulsar l’ús de les tecnologies de la informació i fer que aquestes estiguin a l’abast de tothom dins de l’aula, com una eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats.

EL CENTRE

L’Institut Torre Vicens és un centre públic del Departament d’ Educació, situat a la ciutat de Lleida, amb més de 25 anys d’història. S’hi pot cursar:

 • ESO
 • Batxillerat,
 • Cicles formatius de grau mitjà i superior de les famílies professionals de Sanitat, Imatge Personal i Edificació i obra civil,
 • i un Programa de Formació i Inserció de Perruqueria i estètica per alumnat amb NEE.

L’any 1937, la senyora Rosa Vicens Roca va donar, amb finalitats benèfiques, una casa i uns terrenys a l’Avinguda Llibertat de Lleida. La finca, anomenada “Llar del Carmen”, també coneguda com a “Torre Vicens”, havia de ser destinada a sanatori d’infants malalts. El 1939, en acabar la guerra i un cop reinstaurada la Diputació de Lleida, aquesta es va fer propietària de la finca. Durant uns anys, Torre Vicens va ser utilitzada a l’estiu com a casa de colònies per als infants de la Casa de Maternitat.

Amb la voluntat de donar la màxima utilitat a les instal·lacions i als terrenys, l’any 1968 la Diputació va iniciar la construcció d’unes noves llars infantils a la finca (transferides actualment a la Generalitat de Catalunya). Posteriorment, es van fer cessions de terrenys a diverses Administracions, i l’any 1981 es van vendre a l’Ajuntament de Lleida 16.776 m2 per a la construcció de l’Institut Torre Vicens.

El centre va obrir les portes el primer trimestre del curs 1991-1992, per a cobrir la necessitat de descongestionar altres centres de Lleida, i en iniciar les activitats es van incloure els estudis de BUP i COU, i estudis de Formació Professional de Perruqueria, Delineació, Sanitat i Administració.

El centre ofereix formació en Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i Batxillerat a l’alumnat de la seva àrea d’adscripció, i portem a termini múltiples projectes, com el projecte de plurilingüisme All You Need is CLIL per als alumnes d’ESO i Batxillerat, i el projecte d’innovació pedagògica UniversSteam.

També som l’Institut de referència de les Terres de Ponent pel que fa als estudis professionals de Sanitat, Edificació i obra civil i Imatge personal, i s’hi desenvolupen diversos processos d’acreditació de competències professionals i proves lliures per a obtenir els títol de tècnic per als sectors que inclouen els nostres estudis.

 • Treballem el projecte de plurilingüisme All You Need is CLIL per als alumnes d’ESO i Batxillerat.
 • Treballem el projecte d’innovació pedagògica UniversSteam per alumnes d’ESO i Batxillerat.
 • Referent a Lleida
  en ensenyament cientificotècnic
  i matemàtic.​
 • Institut de referència dels estudis professionals de Sanitat, Edificació i obra civil i Imatge personal.​

PEC (Projecte Educatiu de Centre)

El Projecte Educatiu de l’Institut Torre Vicens és el document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics i organitzatius i el Projecte lingüístic, amb els següents objectius:

 • Millorar els resultats educatius
 • Millorar la cohesió social
 • Millorar la confiança dels grups d’interès

Actualment el PEC es troba en un procés de revisió i actualització.

Programació General Anual (PGA)

L’Institut Torre Vicens va iniciar el curs 2018-2019  un nou Projecte de Direcció i amb un Projecte de Qualitat i Millora Contínua dins de la norma ISO 9001:2015.

Els objectius que es volen aconseguir durant aquest curs han estat establerts en tres àmbits: pedagògic, gestió i organització i àmbit institucional i han estat alineats amb els objectius del Projecte Educatiu.

Per a cada objectiu es marquen les estratègies, les actuacions amb el responsable i la seva temporització pertany i, finalment, els indicadors del grau d’assoliment de l’objectiu.

Projecte de Convivència

És l’instrument on es reflecteixen les accions que el nostre Institut desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.
Respon a les necessitats concretes del centre per millorar el clima
escolar i contribuir í a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat.

NOFC

Les normes d’organització i funcionament del centre, recullen l’estructura organitzativa del centre i en concreta el funcionament. Són una eina per regular la vida interna de l’institut i establir les relacions entre els diferents sectors de la comunitat educativa, i per garantir la convivència, considerant els drets i deures de tots els membres integrants i el bon funcionament del centre.

Entrades i sortides del centre

Política de Qualitat

L’institut Torre Vicens és un centre públic d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillera, Formació Professional i el Programa de Formació i Inserció de Perruqueria i Estètica (NEE) que implementa un model de gestió per processos, basat en la ISO 9001 amb l’objectiu de satisfer al màxim les expectatives dels nostres grups d’interès i cercant la millora contínua en la qualitat  de l’ensenyament complint amb tots els requisits i normativa legal aplicables.

Estratègia Digital de centre

Defineix i concreta les línies d’actuació  que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Podeu conèixer més l’Estratègia Digital del nostre institut visitant el google sites de l’EDC clicant aquí.

BIBLIOTECA

La biblioteca del centre està oberta de dilluns a divendres, de 8.30 h a 19.00 h. Equipada amb diversos ordinadors, disposa de servei de préstec de llibres, consulta, enciclopèdies especialitzades i un  espai ple de revistes de diverses temàtiques, des de científiques i literàries fins a divulgatives.

En totes les hores hi ha un professor que gestiona l’espai i el prèstec i que s’encarrega de mantenir un ambient de treball silenciós i adequat per a la lectura.

ORIENTACIÓ

L’orientació la porta a terme tot el conjunt de professionals de l’educació, i en especial els tutors, coordinadors de nivell i l’equip d’orientació psicopedagògica del centre.

L’orientació es dirigeix a tots els nivells educatius del centre. En destaquem:

 • El Portfoli d’orientació de l’alumnat
 • Jornades d’orientació per a l’alumnat
 • La Setmana Tècnica de la FP
 • Sortides específiques d’orientació, com el Saló de l’Ensenyament i   la fira de la FP.
MEDIACIÓ

El Pla de Convivència de Centre és una eina que ens ajuda a millorar les relacions personals en el marc general de l’escola.

La gestió de les relacions entre l’alumnat comporta necessàriament una millora significativa de la convivència,  un augment de l’èxit escolar i, en definitiva,  una millora de la qualitat de vida de totes les persones que conviuen en els centres.

Aquesta web pretén aportar elements que ajudin a comprendre el fenomen, propostes didàctiques i orientacions per treballar des de l’escola, i guies i consells també per als pares.

Agraïm els suggeriments i comentaris que ens vulgueu fer arribar, en el benentès que la millora de la convivència és cosa de tots.

SALUT I ESCOLA

El Departament d’Educació i el Departament de Salut van posar en marxa el programa “Salut i escola” (PSiE), amb el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat.

Objectius:

 • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d’educació secundària amb les màximes garanties d’intimitat.
 • Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d’educació per a la salut.
 • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).

Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible.

Sol·licitud d’informació