SANITAT

sanitat

En els cicles formatius de grau mitjà i superior els equips docents formen en les competències professionals de cada cicle. Així mateix , les competències de l’àmbit personal i social tenen un tractament interdisciplinari, a la programació de les activitats i actuacions que formen part del Pla d’acció tutorial. En el procés d’aprenentatge es treballen les habilitats que permeten formar bons professionals.

SORTIDES PROFESSIONALS

El centre disposa d’una borsa de treball adreçada als alumnes. Les empreses que precisen de tècnics o tècnics superiors de les famílies professionals de sanitat, imatge personal o Edificació i obra civil poden adreçar-se per telèfon al centre, i l’alumnat i ex-alumnat pot accedir a les ofertes de treball de les empreses, a través dels tutors i la coordinadora de formació professional.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

𝗡𝗢𝗨 cicle formatiu a l'INS Torre Vicens

Nova incorporació per al curs 23-24, en torn de tarda, a la família de Sanitat serà el CFGS Audiologia protètica.

La competència general consisteix a adaptar pròtesis auditives, segons prescripció facultativa, analitzant les característiques anatòmiques i funcional de l’oïda del pacient, tant adult com infantil.

ALTRA INFORMACIÓ

El pla d’acció tutorial inclou diverses activitats de coneixement de l’alumnat, relació amb les famílies dels menors d’edat i assessorament docent i professional. Aquest pla d’orientació serveix per a acompanyar l’alumnat en el seu desenvolupament formatiu i professional.

Amb el títol de Tècnic de grau mitjà es pot accedir als cicles formatius de grau superior, preferentment després d’haver cursat el Curs de preparació per als cicles formatius de grau superior.

Amb el títol de Tècnic superior (cicles formatius de grau superior) es pot accedir als graus universitaris.

Llibres de text

Informació general

El proper 2 de juny i fins el dia 8 tindrà lloc el procés de preinscripció als estudis de Formació Professional de Grau mitjà i del 10 al 17 de juny dels estudis de Formació Professional de Grau Superior. En el context actual, aquest procés es durà a terme de manera diferent a l’habitual en anys anteriors.

El Departament d’Educació, per tal de reduir riscos sanitaris, promou l’ús de la preinscripció amb suport informàtic. Amb això, s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre. En el cas del nostre centre, l’adreça electrònica és :

graumitja@iestorrevicens.cat

grausuperior@iestorrevicens.cat

 

Telf: 973 220 033

Horari: 9:00 a 14:00 hores

Oferta Inicial de places

Per consultar l’oferta inicial de places podeu anar al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21

Per fer la cerca de l’INS Torre Vicens heu de posar Codi de centre 25006732

CALENDARI

La preinscripció per Cicles Formatius serà:

 • CF Grau mitjà: entre el 2 i el 8 de juny 
 • CF Grau Superior: entre el 10 i el 17 de juny

És realitzarà de forma TELEMÀTICA.

GRAU MITJÀ
 • Presentació sol·licituds (electrònica o en suport informàtic): del 2 al 8 de juny 
 • Llista amb barem provisional: 9 de juliol
 • Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol
 • Llistat de sol·licituds amb pnuntuació resoltes: 15 juliol
 • Llistes amb puntuació definitiva: 20 juliol 
 • Publicació oferta final: 28 juliol
 • Llistes admesos i en llista d’espera: 30 juliol
 • Matrícula: de l1 al 7 de setembre

Hem habilitat el següent correu electrònic perquè ens puguis enviar tota la documentació necessària: graumitja@iestorrevicens.cat

Atenció Telefònica al 973 22 00 33 (a partir del dia 13 de maig de 9 a 14h.)

Tota la informació del Departament d’Educació a:  Preinscripciófp

Preinscripció Telemàtica PAS a PAS

A continuació teniu unes breus instruccions per a fer la preinscripció.

Molt important cliqueu aquí per llegir abans de fer la preinscripció.

DOCUMENTACIÓ:

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne. (L’INS Torre Vicens recomana aquesta sol·licitud)

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà enviar també el llibre de família.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya.

Correu de centre: graumitja@iestorrevicens.cat

grausuperior@iestorrevicens.cat

REQUISITS:

Per poder cursar cicles de grau mitjà de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

PREINSCRIPCIÓ:

PAS 1

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne.

La direcció del centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

 • El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.
 • Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic. En aquest cas:
  • cal enviar les dades amb aquesta eina.
  • A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent
  • graumitja@iestorrevicens.cat
  • grausuperior@iestorrevicens.cat

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

PAS 2

Consulteu els resultats de la preinscripció al web Estudiar a Catalunya.

Per fer-ho es necessita:

 • número del DNI, el NIE o el passaport del/de la sol·licitant (o del tutor/a especificat en la sol·licitud com a referent per fer les consultes dels resultats a Internet, sempre que l’alumne sigui menor d’edat o no faci els 18 anys durant l’any 2020) 
 • codi de la sol·licitud de preinscripció.

Els centre també publiquen al seu web les llistes anonimitzades dels resultats del procés.


Per a més informació, consulteu Estudiar a Catalunya. (web Departament Educació)

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides