ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

CFGS-estetica i benestar

Aquests estudis capaciten per dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i realitzar tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, tot assegurant la qualitat, la prevenció de riscs laborals i la gestió ambiental.

La duració és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursosacadèmics. (120 ECTS)

 • Aparells d’Estètica 
 • Estètica Hidrotermal
 • Depilació Avançada
 • Massatge Estètic)
 • Drenatge Estètic i Tècniques per Pressió
 • Micropigmentació)
 • Processos Fisiològics i d’Higiene en Imatge Personal 
 • Dermoestètica 
 • Cosmètica Aplicada a l’Estètica i el Benestar 
 • Tractaments Estètics Integrals 
 • Formació i Orientació Laboral 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora 
 • Projecte d’Estètica Integral i Benestar
 • Formació en Centres de Treball

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista, 
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • esteticista;
 • director/a tècnic/a en empreses d’estètica, àrees d’imatge personal i balnearis;
 • tècnic/a en tractaments estètics integrals;
 • especialista en tècniques d’hidroestètica;
 • tècnic/a  en micropigmentació;
 • tècnic/a en depilació mecànica i avançada;
 • tècnic/a  en aparells d’estètica;
 • especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada;
 • tècnic/a  en massatges estètics;
 • tècnic/a  en drenatge limfàtic estètic;
 • treballador/a qualificat/da en centres de medicina i cirurgia estètica;
 • tècnic/a  comercial;
 • assessor/a en estètica i cosmètica;
 • formador/a tècnic/a en estètica.

En el cas que hagis cursat altres estudis, com per exemple un cicle formatiu LOGSE o LOE, tens la possibilitat de poder convalidar algun dels mòduls del cicle formatiu al que t’has matriculat. Tota la informació aquí

Abans de fer la sol·licitud via formulari pots consular les taules.

Taula de convalidacions de EST: Estètica integral i benestar

Taula de convalidacions: FOL i EIE

Formulari de sol·licitud de convalidacions

En el cas que hagis treballat més de 2 anys en el sector de la imatge personal en un centre de bellesa pots demanar hora pel servei d’informació i orientació a les persones (SIOP) i t’informaran de les possibilitats que tens per obtenir mòduls reconeguts mitjançant l’experiència laboral.

El fet d’haver treballat al sector o en algun altre sector professional et permet sol·licitar l’exempció del 25%, 50% o fins i tot del 100% del mòdul de formació en centre de treball (FCT).

El tutor de 2n curs t’ informarà de tot el relacionat amb l’estada a l’empresa i l’exempció que pots sol·licitar en funció de la situació en la que et trobis. Per fer la sol·licitud hauràs d’emplenar el següent formulari i adjuntar la documentació que se’t demana:

Formulari de sol·licitud d'exempció del Mòdul FCT

La matrícula semipresencial és de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • el treball,
 • tenir cura d’altres persones, o
 • qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores lectives.

La matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Si estàs en alguna d’aquestes situacions pots fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari:

Formulari Matricula Semipresencial

Horari

Primer curs en horari de tarda de 15.00 a 21.00h

Segon curs en horari de matí de 8.00 a 14.00h

Cost del curs

Els imports de la matrícula dels centres dependents del Departament d’Educació són 360€  per curs complet. En cas contrari es paga 25€ per unitat formativa i també 25 € pel mòdul de formació en centres de treball (FCT).

A banda del preu de la matrícula es paga una quantitat per tal de fer front a les despeses de material (fungible didàctic, fotocòpies, bata, sortides, ..) i l’Assegurança escolar obligatòria pels menors de 28 anys. Aquest cost pel curs 2021-2022 és de 105 €.

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç

 

Informació General CF Dual

Formulari inscripció sessió informativa alumnat de 1r curs CF en modalitat Dual: Aquí

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides