LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

CFGS-laboratori clinic
 • Projecte de Foment de les Llengües estrangeres: Aquest projecte es va iniciar el curs 2022-23.

  Aquest projecte ens ha permès desenvolupar i consolidar dos mòduls del cicle formatiu en llengua anglesa. Aquests són:

  • MP03 Biologia molecular i citogenètica (1r Curs).
  • MP07 Hematologia (2n Curs)

La comunicació en un idioma estranger és, en aquests moments, una competència clau per augmentar l’ocupabilitat i millorar l’acompliment professional.

Un dels objectius del Programa de Foment de les Llengües Estrangeres és que l’alumnat adquireixi les competències comunicatives, tant pel que fa a l’expressió oral com a l’escrita, que li permetin comunicar-se en una llengua estrangera en el desenvolupament de les activitats professionals més habituals. Aquesta competència ha de permetre que l’alumnat pugui utilitzar la llengua estrangera en àmbit oral i escrit utilitzant el vocabulari i la terminologia propis del sector per interpretar, dissenyar i comunicar informació professional.

RD21 FP Acció finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. C20.I03 Innovació i internacionalització de la formació professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la formació professional té un pes assignat de 0 % de coeficient de clima i de 0 % de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de decisió d’execució del Consell, relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursosacadèmics. (120 ECTS)

En el nostre centre hem dissenyat una distribució curricular que permet a l’alumnat que finalitza aquest cicle formatiu, obtenir la doble titulació amb el tècnic d’Anatomia patològica i citodiagnòstic només amb un tercer curs acadèmic.

 • Gestió de Mostres Biològiques 
 • Tècniques Generals de Laboratori
 • Biologia Molecular i Citogenètica
 • Anàlisi Bioquímica
 • Microbiologia Clínica 
 • Tècniques d’Anàlisi Hematològica 
 • Tècniques d’Immunodiagnòstic 
 • Fisiopatologia General 
 • Formació i Orientació Laboral 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora 
 • Projecte de Laboratori Clínic i Biomèdic 
 • Formació en Centres de Treball

 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista, • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat
 • unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en laboratori de diagnòstic clínic;
 • tècnic o tècnica especialista en laboratori;
 • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori d’investigació i experimentació;
 • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori de toxicologia;
 • delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

En el cas que hagis cursat altres estudis, com per exemple un cicle formatiu LOGSE o LOE, tens la possibilitat de poder convalidar algun dels crèdits del cicle formatiu al que t’has matriculat. Tota la informació aquí

Si has cursat el CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic has de sol·licitar les convalidacions dels Mòduls comuns per tal de poder introduïr la qualifiació en la nova titulació.

Abans de fer la sol·licitud via formulari pots consular les taules.

Taula de convalidacions de LAB:Laboratori clínic i biomèdic

Taula de convalidacions: FOL i EIE

Formulari de sol·licitud de convalidacions

En el cas que hagis treballat més de 2 anys en el sector de l’anàlisi clínica en un laboratori pots demanar hora pel servei d’informació i orientació a les persones (SIOP) i t’informaran de les possibilitats que tens per obtenir mòduls reconeguts mitjançant l’experiència laboral.

El fet d’haver treballat al sector o en algun altre sector professional et permet sol·licitar l’exempció del 25%, 50% o fins i tot del 100% del mòdul de formació en centre de treball (FCT).

El tutor de 2n curs t’ informarà de tot el relacionat amb l’estada a l’empresa i l’exempció que pots sol·licitar en funció de la situació en la que et trobis. Per fer la sol·licitud hauràs d’emplenar el següent formulari i adjuntar la documentació que se’t demana:

Formulari de sol·licitud d'exempció del Mòdul FCT

La matrícula semipresencial és de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • el treball,
 • tenir cura d’altres persones, o
 • qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores lectives.

La matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Si estàs en alguna d’aquestes situacions pots fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari:

Formulari Matricula Semipresencial

Des del  curs acadèmic 2019-20 disposem de dos grups del CF de Laboratori clínic i biomèdic. Els horaris dels dos grups son els següents:

Horari

GRUP A

S’impartirà íntegrament en horari de matí de 8.00 a 14.00h

GRUP B

S’impartirà íntegrament en horari de tarda de 15.00 a 21.00h

Aquest grup forma part del projecte d’impuls a llengües estrangeres i tindrà un mòdul professional a primer i una altre a segon en llengua anglesa. A més, es realitzarà el Mòdul d’Anglès tècnic a primer i el Mòdul d’Anglès Avançat a segon.

Cost del curs

Els imports de la matrícula dels centres dependents del Departament d’Educació són 360€  per curs complet. En cas contrari es paga 25€ per unitat formativa i també 25 € pel mòdul de formació en centres de treball (FCT).

A banda del preu de la matrícula es paga una quantitat per tal de fer front a les despeses de material.

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç

Aquest projecte es va iniciar el curs 2022-23 i la promoció 2022-2024 podrà realitzar el cicle formatiu amb el programa de foment de les llengües estrangeres, en el nostre cas en llengua anglesa!

Què implica?
 • Impartir el mòduls professionals següents en llengüa anglesa:
  • MP05 Processament citològic tissular (1r Curs)
  • MP07 Citologia ginecològica (2n Curs)
 • Impartir un mòdul professional de llengua estrangera (anglès) amb una càrrega lectiva setmanal de dues hores, a primer i a segon. Aquest mòdul només realitzarà durant la promoció 2022-24.
 • Estada a l’estranger subvencionada al febrer-març, també només per la promoció 2022-24.

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides