IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR

CFGS-imatge per al diagnostic

Aquest projecte s’inicia el curs 2023-24 i la promoció 2023-2025 podrà realitzar el cicle formatiu amb el programa de foment de les llengües estrangeres, en el nostre cas en llengua anglesa!

Què implica?
 • Impartir el mòduls professionals següents en llengüa anglesa:
  • MP04 Tècniques de radiologia simple (1r Curs)
  • MP07 Tècniques d’imatge per ressonància magnètica (2n Curs)
 • Impartir un mòdul professional de llengua estrangera (anglès) amb una càrrega lectiva setmanal de dues hores, a primer i a segon curs. Aquest mòdul només realitzarà durant la promoció 2023-25.
 • Estada a l’estranger subvencionada al febrer-març, també només per la promoció 2023-25.

La comunicació en un idioma estranger és, en aquests moments, una competència clau per augmentar l’ocupabilitat i millorar l’acompliment professional.

Un dels objectius del Programa temporal de Foment de les Llengües Estrangeres és que l’alumnat adquireixi les competències comunicatives, tant pel que fa a l’expressió oral com a l’escrita, que li permetin comunicar-se en una llengua estrangera en el desenvolupament de les activitats professionals més habituals. Aquesta competència ha de permetre que l’alumnat pugui utilitzar la llengua estrangera en àmbit oral i escrit utilitzant el vocabulari i la terminologia propis del sector per interpretar, dissenyar i comunicar informació professional.

RD21 FP Acció finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. C20.I03 Innovació i internacionalització de la formació professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la formació professional té un pes assignat de 0 % de coeficient de clima i de 0 % de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de decisió d’execució del Consell, relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

Aquests estudis capaciten per obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. (120 ECTS)

 

 • Atenció al Pacient
 • Anatomia per la Imatge
 • Protecció Radiològica 
 • Tècniques de Radiologia Simple 
 • Tècniques de Radiologia Especial
 • Tècniques de Tomografia Computada i Ecografia
 • Tècniques d’Imatge per Ressonància Magnètica 
 • Tècniques d’Imatge en Medicina Nuclear 
 • Tècniques de Radiofarmàcia
 • Fonaments Físics i Equips 
 • Formació i Orientació Laboral 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora 
 • Projecte d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
 • Formació en Centres de Treball 

 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista, • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat
 • unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en imatge per al diagnòstic;
 • tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic;
 • tècnic o tècnica especialista en medicina nuclear;
 • personal tècnic en equips de radioelectrologia mèdica;
 • personal tècnic en protecció radiològica;
 • personal tècnic en radiologia d’investigació i experimentació;
 • delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

En el cas que hagis cursat altres estudis, com per exemple un cicle formatiu LOGSE o LOE, tens la possibilitat de poder convalidar algun dels crèdits del cicle formatiu al que t’has matriculat. Tota la informació aquí

Abans de fer la sol·licitud via formulari pots consular les taules.

Taula de convalidacions de IDM: Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Taula de convalidacions: FOL i EIE

Formulari de sol·licitud de convalidacions

En el cas que hagis treballat més de 2 anys en el sector de la imatge per al diagnòstic o medicina nuclear pots demanar hora pel servei d’informació i orientació a les persones (SIOP) i t’informaran de les possibilitats que tens per obtenir mòduls reconeguts mitjançant l’experiència laboral.

El fet d’haver treballat al sector o en algun altre sector professional et permet sol·licitar l’exempció del 25%, 50% o fins i tot del 100% del mòdul de formació en centre de treball (FCT).

El tutor de 2n curs t’ informarà de tot el relacionat amb l’estada a l’empresa i l’exempció que pots sol·licitar en funció de la situació en la que et trobis. Per fer la sol·licitud hauràs d’emplenar el següent formulari i adjuntar la documentació que se’t demana:

Formulari de sol·licitud d'exempció del Mòdul FCT

La matrícula semipresencial és de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • el treball,
 • tenir cura d’altres persones, o
 • qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores lectives.

La matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Si estàs en alguna d’aquestes situacions pots fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari:

Formulari Matricula Semipresencial

Horari

Primer curs en horari de matí de 8.00 a 14.00h

Segon curs en horari de tarda de 15.00 a 21.00h

Cost del curs

Els imports de la matrícula dels centres dependents del Departament d’Educació són 360€  per curs complet. En cas contrari es paga 25€ per unitat formativa i també 25 € pel mòdul de formació en centres de treball (FCT).

A banda del preu de la matrícula es paga una quantitat per tal de fer front a les despeses de material (fungible didàctic, fotocòpies, bata, sortides, ..) i l’Assegurança escolar obligatòria pels menors de 28 anys. Aquest cost pel curs 2021-2022 és de 85 €.

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides