SECRETARIA

La matrícula pel curs 2024-25 es farà on line a través de l’aplicatiu que us anirem enllaçant. Del 18 al 26 de juny de 2024 per l’alumnat nou al centre.

Ensenyament Secundari Obligatori, ESO

Alumnat de nova matrícula al centre. Al següent enllaç heu de fer servir el vostre codi …

Alumnat de continuïtat.

Batxillerat

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

 

Cicles Formatius de Grau Superior

 
 
 
Si cliqueu aquí us enllacem al web del Departament d’Educació on  trobareu tota la informació sobre la preinscripció pel Curs 2024-25 pels diferents estudis 

Ensenyament Secundari Obligatori, ESO

La presentació de sol·licituds per a l’ESO serà del 8 al 20 de març.

La Jornada de Portes Obertes per a l’ESO serà el dissabte 2 de març de 2024 de 10:00-13:00.

Feu la sol·licitud de preinscripció en aquest enllaç.

Batxillerat

La presentació de sol·licituds es farà del 18 al 25 d’abril.

La Jornada de Portes Obertes el dia 20 de març de 2024 a les 18:30.

Cicles Formatius de Grau Mitjà

La preinscripció dels cicles de grau mitjà serà  del 24 al 30 de maig.

El dia 21 de març de 2024 a les 18:30 farem la Jornada de Portes Obertes per a que conegueu el centre i els nostres estudis.

Cicles Formatius de Grau Superior

La preinscripció dels cicles de grau superior serà del 24 al 30 de maig.
El dia 2 de maig a les 18:30 farem la Jornada de Portes Obertes.

La preinscripció de tots els nivells, ESO, BAT i CFs Es farà de manera telemàtica a través del web del Departament d’Educació.

La Jornada de Portes Obertes de tots els estudis serà presencial al nostre Institut.

Vídeos que us poden servir d’ajut per completar correctament la preinscripció aquí.

 

Proves d’obtenció del títol de tècnic (lliures)


Informació sobre Convalidacions / exempcions FCT

Per tal de sol·licitar les convalidacions heu de emplenar la següent sol·licitud:Sol·licitud Convalidacions .Un cop emplenada s’ha de fer arribar mitjançant correu electrònic, juntament amb la documentació acreditativa a convalidacions@iestorrevicens.cat A l’assumpte del correu s’ha d’indicar: POT 23_Cicle formatiu_Nom de l’aspirant

Per poder sol·licitar l’exempció de la Formació en centre de treball (FCT) heu de realitzar la mateixa sol·licitud i indicar quin % de exempció voleu sol·licitar.

Les taules de convalidacions les teniu a continuació:

TOTA LA INFORMACIÓ DE LES PROVES
Notes PROVISIONALS i REVISIÓ de Proves
Proves TÈCNIQUES
 • Notes provisionals: a partir del 30 de gener de 2024
 • Revisió proves:  31 de gener de 10.45h a 13.00h (presencial al centre)
 • Notes definitives: a partir del 08/02/2024

Proves ÚNIQUES i PRÀCTIQUES

 • Notes provisionals: a partir del 29 de febrer de 2024
 • Revisió proves: 04 de març de 10.45h a 13.00h
INFORMACIÓ CRÈDIT/MÒDUL DE SÍNTESIS
Què passa si estic admès i per motius justificats no puc presentar-me.

L’aspirant pot sol·licitar la devolució de les taxes de les proves no realitzades, però no s’assegura que aquestes els siguin retornades.

Per fer-ho heu d’emplenar la sol·licitud que trobareu al web de les POT en l’apartat de taxes. Aquí

Heu de fer arribar la sol·licitud a Gestió Pressupostària adjuntant el certificat mèdic corresponent.


La consulta personalitzada està accessible als interessats i a les interessades a la pàgina web de les Proves (apartat Consulta de resultats), utilitzant el corresponent número d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número de la sol·licitud d’inscripció


Les Proves d’obtenció del títol de Tècnic i/o Tècnic superior (conegudes com proves lliures), les convoca el Departament d’Educació per a les persones que no estiguin cursant estudis presencials. L’objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que té les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per obtenir la titulació.

En el nostre centre es fan les proves dels cicles formatius d’Emergències sanitàries (LOE) i Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE). 

Trobareu tota la informació de les proves en la pàgina d’Educació:

Trobareu tota la informació al web d’Educació clicant aquí


 • Cures auxiliars infermeria
 • Tècnic emergències sanitàries

Trobareu tota la informació al web del Departament d’Educació


L’INS Torre Vicens serà seu de les Proves d’Accés de Grau Mitjà

Les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà es dirigeixen a les persones que no disposen dels requisits acadèmics per accedir als cicles formatius de grau mitjà.

Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 18 de març de 2024

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 04 d’abril de 2024

Presentació de la documentació al centre: (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 23 d’abril de 2024

Data de la prova : 7  de maig de 2024 a les 16:00 (cal estar 30 minuts abans)

Trobareu tota la informació per la preinscripció al web d’Educació feu clic aquí. 

Correu electrònic: provaaccesgm@iestorrevicens.cat 


CALENDARI

Reclamacions 

Qualificacions provisionals: 

Reclamacions presencials al centre: 

Publicació qualificacions definitives: 

Emissió de certificats: 


 

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/

Sol·licitud del servei:

OBERTA a partir del 9 de setembre fins a 30 d’abril.

Llistat provisional persones admeses en 1a tanda al servei d’assessorament. Cliqueu aquí.

Llistat definitiu de persones admeses en 1a tanda al servei d’assessorament. Cliqueu aquí.

 

Per més informació Espai Empresa del nostre web.

Horari d’atenció:

 • Dilluns de 16:00 a 17:00 hores. Despatx SIOP

Coordinador: Alejandro Antón.

email: assessorament@iestorrevicens.cat

Consulta citacions

Per consultar l’hora i el lloc on els aspirants seran citats cal accedir al següent espai “consulta de citacions” per accedir cal entrar-hi com a visitant.

PLACES Servei d’Assessorament per cicle formatiu:

Detall del nombre de persones que el centre pot assessorar per cicle formatiu.

FAMÍLIA PROFESSIONAL SANITAT:
 • CFGM Cures auxiliars d’infermeria (10 places)
 • CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (5 places)
 • CFGM Emergències sanitàries (10 places)
 • CFGS Higiene bucodental (2 places)
 • CFGS Dietètica (2 places)
 • CFGS Documentació i administració sanitària (2 places)
 • Anatomia Patològica i citodiagnòstic (2 places)
FAMÍLIA PROFESSIONAL IMATGE PERSONAL:
 • CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (2 places)
 • CFGM Estèticai bellesa (2 places)
 • CFGS Estètica integral i benestar (2 places)
 • Estilisme i direcció de perruqueria (5 places)
FAMÍLIA PROFESSIONAL EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL:
 • CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació (2 places)
 • CFGS Projectes d’edificació (2 places)

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

S’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/

Sol·licitud i inscripció al servei:

Per fer la sol·licitud i la inscripció al servei de reconeixement cal que empleneu els dos documents que teniu a continuació i en feu entrega a la secretaria del centre juntament amb el resguard de pagament.

Sol·licitud reconeixement

Inscripcio reconeixement

Consulta citacions

Per consultar l’hora i el lloc on els aspirants seran citats cal accedir al següent espai “consulta de citacions” per accedir cal entrar-hi com a visitant.

Convalidacions  de crèdits, mòduls o unitats formatives de cicles formatius

Per a obtenir-les cal estar matriculat en un cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui el títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

INFORMACIÓ Convalidacions.

La sol.licitud cal realitzar-la mitjançant un formulari que trobareu per cada cicle formatius en el seu espai web. Un cop realitzat el formulari cal entregar tota la documentació via correu electrònic (indicat en el formulari de sol·licitud indicant correctament l’assumpte).

NORMATIVA CONVALIDACIONS 23-24

Convalidacions que resol el centre educatiu

El centre educatiu pot resoldre les sol·licituds de convalidacions que ja estan establertes en els decrets que estableixen els currículums i normativa de convalidacions. Les situacions de convalidacions d’aplicació directa per part del centre són:

 • Convalidacions a partir d’estudis de formació professional finalitzats o parcialment superats.

En general, es poden convalidar mòduls professionals i unitats formatives a partir de la normativa publicada (Reial decret 1085/2020).

En particular:

  • La persona que tingui superat un mòdul professional de Formació i Orientació Laboral (FOL) (LOE), tindrà convalidat el mòdul professional en qualsevol altre cicle formatiu de l’àmbit de la LOE.
  • La persona que tingui superat un mòdul professional d’Empresa i Iniciativa Emprenedora (LOE), tindrà convalidat el mòdul professional en qualsevol altre cicle formatiu de l’àmbit de la LOE.
  • La superació del crèdit FOL d’un títol LOGSE del mateix o diferent nivell convalida la unitat formativa “UF1. Incorporació al treball” del mòdul professional de Formació i Orientació Laboral d’un títol LOE.
  • El centre educatiu ha de convalidar la “UF2. Prevenció de riscos” als alumnes que justifiquin tenir un certificat de formació en Prevenció de Riscos Laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:
   • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable.
   • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació.
   • Denominació i durada del curs.
   • Localitat i data d’expedició del certificat.
   • Text en què s’indica: “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic d’acord amb el Reial decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”.
 • Convalidacions a partir del programa “Qualifica’t” o del reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

Convalidacions de mòduls professionals pel fet de tenir unitats de competència acreditades

La unitat de competència és l’element de transferència i reconeixement entre les diferents formacions de la formació professional.

En els reials decrets i en els decrets o ordres de currículum hi ha establerta la relació de les unitats de competència amb els mòduls professionals de cadascun dels títols.

Cal aportar algun dels documents següents:

  • Certificació oficial de l’Administració competent, si les unitats de competència han estat adquirides mitjançant un procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals que estableix elReial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.
  • Certificat de professionalitat expedit per l’Administració laboral competent, obtingut d’acord amb el que estableix el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.
 • Convalidacions de les unitats formatives en llengua estrangera

El mòdul professional d’Anglès o Llengua Estrangera, sempre que es tracti de la mateixa llengua, és objecte de convalidació amb mòduls professionals o certificacions acadèmiques oficials de nivell avançat B2, per a cicles formatius de grau superior, de nivell intermedi B1 o superior, per a cicles formatius de grau mitjà, i titulacions universitàries oficials en Filologia o Traducció i Interpretació, de la mateixa especialitat que la llengua estrangera que es desitja convalidar.

S’aplica laResolució EDU/1714/2021 de 3 de juny, d’actualització de títols, diplomes i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació, que estableix les equivalències de títols.

 • Convalidacions relacionades amb el mòdul de formació i orientació laboral

Les persones en possessió del títol de tècnic o tècnica superior en Prevenció de Riscos Professionals derivat de la Llei orgànica 1/1990 de 3 d’octubre, obtindran la convalidació del mòdul professional de Formació i Orientació Laboral de qualsevol títol de formació professional LOE.

Mentre es continuïn impartint cicles formatius derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, (LOGSE), els mòduls professionals de Formació i Orientació Laboral de títols de grau mitjà han de ser convalidats per la direcció de centre educatiu quan s’aporti qualsevol mòdul de Formació i Orientació Laboral de títols de formació professional derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, (LOE).

Així mateix, la convalidació de mòduls professionals de Formació i Orientació Laboral de títols de grau superior derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, (LOGSE), no és possible quan s’aportin mòduls professionals de Formació i Orientació Laboral de títols derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, (LOE).

Convalidacions SINGULARS que resol la Direcció General de Formació Professional

Les sol·licituds de convalidacions singulars les resol la Direcció General de Formació Professional i també totes les que no pugui resoldre el centre. Entre les convalidacions singulars que resol la DGFP hi ha:

 • Convalidacions a partir d’estudis de formació professional finalitzats o parcialment superats

 • Les que no estan establertes en els decrets que estableixen els currículums i normativa de convalidacions.

 • Convalidacions a partir d’estudis universitaris

Les convalidacions a partir d’estudis universitaris només es poden aplicar a crèdits, unitats formatives i mòduls professionals de cicles formatius de grau superior.

Les assignatures d’estudis universitaris oficials que hagin estat prèviament convalidades o reconegudes no es poden tornar a convalidar per mòduls professionals de cicles formatius de grau superior.

Cal aportar:
– El
certificat de qualificacions per a unitats formatives, crèdits o assignatures, segons el supòsit; ha de ser oficial i expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits o mòduls superats corresponents (presentant un cicle LOE és imprescindible el detall de les unitats formatives aprovades). Els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids.

– Per a convalidacions d’estudis universitaris:

 • Original o còpia simple dels programes oficials de les matèries o assignatures cursades, degudament segellats pel centre universitari corresponent (pla d’estudis universitari).

 • Certificat acadèmic de qualificacions de la universitat en què consti que els programes que s’adjunten són els realment cursats i superats per l’alumne/a.

IMPORTANT!!
Per tal de que el centre gestioni les vostres convalidacions SINGULARS heu d’emplenar la següent sol·licitud: Sol·licitud Convalidacions Singulars

Aquesta sol·licitud l’heu d’enviar per correu electrònic amb tot la documentació justificativa un cop fet el formulari que teniu al espai web del vostre cicle formatiu.

Pel que fa a les exempcions del crèdit/mòdul de FCT (formació en centres de treball) seran gestionades mitjançant cada Tutor d’estada a l’empresa del centre per cada un dels cicles formatius.

La matrícula semipresencial té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per feina, per tenir cura d’altres persones o per qualsevol altra circumstància excepcional). La incompatibilitat amb l’horari lectiu s’ha d’acreditar documentalment.

Aquesta mesura flexibilitzadora combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre.

Característiques:

 • Pot aplicar-se a tots els mòduls, crèdits o unitats formatives que es cursin o només a una part.
 • Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.
 • Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.
 • Les activitats que els alumnes cursin de modalitat semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les presencials.
 • Els professors tutoritzen les activitats dels alumnes de manera telemàtica o amb els mitjans que s’acordin conjuntament amb l’alumne.
 • Els continguts cursats de manera semipresencial s’avaluen de manera presencial.
 • És una mesura de caràcter individual i es pot sol·licitar en centres educatius de titularitat pública i privada.

L’aplicació de la matrícula semipresencial és de lliure opció per part dels centres.

Per fer la sol·licitud cal dirigir-se a la informació que es troba en els espais web de cada família professional.

SOL·LICITUD ON LINE: En l’espai web de cada cicle formatiu hi ha un formulari de sol·licitud que cal complimentar. Un cop fet el formulari s’ha d’entregar tota la documentació acreditativa via correu electrònic (especificat dins el formulari i indicant correctament l’assumpte del correu).

Es poden tramitar quan l’alumne ha superat l’ESO, el Batxillerat o un cicle formatiu. També es poden tramitar sol.licituds de títols anteriors ( FP I, FP II, BUP,) que s’hagin cursat al centre.

TAXES D’EXPEDICIÓ:

 • Batxillerat: 67,60 euros
 • Cicles formatius de grau mitjà ( títol de Tècnic ): 67,60 euros.
 • Cicles formatius de grau superior ( títol de Tècnic superior): 75,70 euros.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Fotocòpia del DNI o NIE. No serveix el passaport, per a les persones estrangeres.
 • Full de sol.licitud del títol (cliqueu per descarregar-lo)
 • Imprès de pagament personalitzat, que es genera a la secretaria i que cal venir a demanar.
 • Fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental, si escau.
 • Certificació que justifiqui l’exempció de pagament, si s’escau.

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2024-2025 cursen ensenyaments postobligatoris.

La beca s’ha de sol·licitar dins d’aquest termini, encara que no sàpiguen què estudiaràs o, fins i tot, encara que no sàpiguen si estudiaran o no. Poden fer constar els estudis que considerin més probables i cap al setembre podran modificar-ho. També és independent el termini de matrícula dels ensenyaments que vulguin fer.

Les quanties que es poden atorgar són les següents:

Quantia fixa lligada a la renda
Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
Beca bàsica
Quantia fixa lligada a l’excel·lència
Quantia variable; segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar

Convocatòria oberta del 19 de març de 2024a les 09:00 fins el 10 de maig del 2024 a les 15:00.

Enllaç a la sol·licitud aquí

Tramitació: a la secretaria del centre, en el moment de la matriculació.

A qui inclou del nostre centre:

 • Estan incloses en el camp d’aplicació de l’Assegurança Escolar tots els estudiants espanyols menors de 28 anys, que cursen, a Espanya, els  estudis següents:
  • 3r i 4t d’ESO.
  • Formació Professional de grau mitjà i superior.
  • Programes de formació i inserció ( PFI ).
 • Queden, també, inclosos a l’àmbit protector d’aquesta assegurança, els estudiants nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, i, en general, tots els estudiantes estrangers residents en les mateixes condicions que els espanyols, sempre que cursin els esmentats estudis a Espanya i fins a l’edat de 28 anys.

Riscos coberts:

 • L’accident escolar: es considera accident escolar tota lesió corporal que pateixi l’assegurat en ocasió d’activitats directament o indirectament relacionades amb la seva condició d’estudiant, incloses les esportives, viatges d’estudis, de pràctiques o de “fi de carrera” i similars, sempre que aquestes activitats hagin estat organitzades pels centres d’ensenyança. Inclou assistència mèdica i farmacèutica, indemnitzacions econòmiques per incapacitat i despeses de sepeli.
 • L’infortuni familiar: és la situació sobrevinguda en la llar de l’estudiant, que li impedeix continuar els estudis ja iniciats i que pot ser ocasionada per la mort del cap de família o per ruïna o fallida familiar. Inclou una prestació econòmica.
 • La malaltia: assistència mèdica, assistència farmacèutica i despeses de sepeli. S’hi inclouen la cirurgia general, la neuropsiquiatria, la tocologia, i la tuberculosi pulmonar i l’òssia. En determinats casos es poden atorgar prestacions de fisioteràpia, quimioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia i cirurgia maxil·lofacial.

Atenció al públic per telèfon :

Matí:  tots els dies de 9-14

*Tardes:  de dilluns a dimecres de 15-18:15

Atenció al públic presencial :

Matí: tots els dies de 10-13:00

*Tardes:  de dimarts a dijous de 15-18:15

*d’octubre a maig excepte del 15 de desembre al 15 de gener.

Tancat durant l’Agost.

Correu electrònic : secretaria@iestorrevicens.cat