SECRETARIA

Proves d’obtenció del títol de tècnic (lliures)

Què passa si estic admès i dono positiu en Covid.

 1. En cas de donar positiu abans d’iniciar les proves, hauràs de seguir les instruccions de salut i fer l’aïllament corresponent. Les proves que es duguin a terme durant el confinament no podran ser realitzades i és perdrà el dret a la convocatòria. 
 2. En cas de donar positiu durant la realització de les proves s’haurà d’avisar al centre el més aviat possible per tal de prendre les mesures adequades i comunicar a la resta d’aspirants el contacte. A partir d’aquest moment l’aspirant positiu haurà de seguir les instruccions d’aïllament que marca el protocol de salut.  Les proves que es duguin a terme durant el confinament no podran ser realitzades i és perdrà el dret a la convocatòria. 

En ambdós casos, l’aspirant pot sol·licitar la devolució de les taxes de les proves no realitzades, però no s’assegura que aquestes els siguin retornades.

Per fer-ho heu d’emplenar la sol·licitud que trobareu al web de les POT en l’apartat de taxes. Aquí

Heu de fer arribar la sol·licitud a Gestió Pressupostària adjuntant el certificat mèdic corresponent.


La consulta personalitzada està accessible als interessats i a les interessades a la pàgina web de les Proves (apartat Consulta de resultats), utilitzant el corresponent número d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número de la sol·licitud d’inscripció


Les Proves d’obtenció del títol de Tècnic i/o Tècnic superior (conegudes com proves lliures), les convoca el Departament d’Educació per a les persones que no estiguin cursant estudis presencials. L’objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que té les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per obtenir la titulació.

En el nostre centre es fan les proves dels cicles formatius d’Emergències sanitàries (LOE) i Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE). 

Trobareu tota la informació de les proves en la pàgina d’Educació:

Trobareu tota la informació al web d’Educació clicant aquí


Trobareu tota la informació al web del Departament d’Educació


CONTINGUTS DE LES PROVES


Informació sobre Convalidacions / exempcions FCT

Per tal de sol·licitar les convalidacions de resolució a centre (identificades amb una C o una R a les taules de convalidacions) podeu emplenar els següents formularis en funció a les proves que estigueu inscrits. Un cop fet el formulari podreu entregar la documentació acreditativa a la secretaria del centre.

Per poder sol·licitar l’exempció de la Formació en centre de treball (FCT) heu de realitzar el mateix formulari i indicar quin % de exempció voleu sol·licitar.

Taules de convalidacions: Cures auxiliars d’infermeria i Emergències sanitàries

Les convalidacions singulars els aspirants les han de tramitar directament al Departament d’Educació (veure informació al web de les proves)

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/

Sol·licitud del servei:

OBERTA a partir del 9 de setembre fins a 30 d’abril.

Llistat provisional persones admeses en 1a tanda al servei d’assessorament. Cliqueu aquí.

Llistat definitiu de persones admeses en 1a tanda al servei d’assessorament. Cliqueu aquí.

 

Per més informació Espai Empresa del nostre web.

Horari d’atenció:

 • Dilluns de 16:00 a 17:00 hores. Despatx SIOP

Coordinador: Alejandro Antón.

email: assessorament@iestorrevicens.cat

Consulta citacions

Per consultar l’hora i el lloc on els aspirants seran citats cal accedir al següent espai “consulta de citacions” per accedir cal entrar-hi com a visitant.

PLACES Servei d’Assessorament per cicle formatiu:

Detall del nombre de persones que el centre pot assessorar per cicle formatiu.

FAMÍLIA PROFESSIONAL SANITAT:
 • CFGM Cures auxiliars d’infermeria (10 places)
 • CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (5 places)
 • CFGM Emergències sanitàries (10 places)
 • CFGS Higiene bucodental (2 places)
 • CFGS Dietètica (2 places)
 • CFGS Documentació i administració sanitària (2 places)
 • Anatomia Patològica i citodiagnòstic (2 places)
FAMÍLIA PROFESSIONAL IMATGE PERSONAL:
 • CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (2 places)
 • CFGM Estèticai bellesa (2 places)
 • CFGS Estètica integral i benestar (2 places)
 • Estilisme i direcció de perruqueria (5 places)
FAMÍLIA PROFESSIONAL EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL:
 • CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació (2 places)
 • CFGS Projectes d’edificació (2 places)

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

S’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/

Sol·licitud i inscripció al servei:

Per fer la sol·licitud i la inscripció al servei de reconeixement cal que empleneu els dos documents que teniu a continuació i en feu entrega a la secretaria del centre juntament amb el resguard de pagament.

Sol·licitud reconeixement

Inscripcio reconeixement

Consulta citacions

Per consultar l’hora i el lloc on els aspirants seran citats cal accedir al següent espai “consulta de citacions” per accedir cal entrar-hi com a visitant.

Convalidacions  de crèdits, mòduls o unitats formatives de cicles formatius

Per a obtenir-les cal estar matriculat en un cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui el títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

INFORMACIÓ Convalidacions 2020-21

La sol.licitud cal realitzar-la mitjançant un formulari que trobareu per cada cicle formatius en el seu espai web. Un cop realitzat el formulari cal entregar tota la documentació via correu electrònic (indicat en el formulari de sol·licitud indicant correctament l’assumpte) abans del dia 29 d’octubre.

Pel que fa a les exempcions del crèdit/mòdul de FCT (formació en centres de treball) seran gestionades mitjançant cada Tutor d’estada a l’empresa del centre per cada un dels cicles formatius.

La matrícula semipresencial té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per feina, per tenir cura d’altres persones o per qualsevol altra circumstància excepcional). La incompatibilitat amb l’horari lectiu s’ha d’acreditar documentalment.

Aquesta mesura flexibilitzadora combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre.

Característiques:

 • Pot aplicar-se a tots els mòduls, crèdits o unitats formatives que es cursin o només a una part.
 • Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.
 • Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.
 • Les activitats que els alumnes cursin de modalitat semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les presencials.
 • Els professors tutoritzen les activitats dels alumnes de manera telemàtica o amb els mitjans que s’acordin conjuntament amb l’alumne.
 • Els continguts cursats de manera semipresencial s’avaluen de manera presencial.
 • És una mesura de caràcter individual i es pot sol·licitar en centres educatius de titularitat pública i privada.

L’aplicació de la matrícula semipresencial és de lliure opció per part dels centres.

Per fer la sol·licitud cal dirigir-se a la informació que es troba en els espais web de cada família professional.

SOL·LICITUD ON LINE: En l’espai web de cada cicle formatiu hi ha un formulari de sol·licitud que cal complimentar. Un cop fet el formulari s’ha d’entregar tota la documentació acreditativa via correu electrònic (especificat dins el formulari i indicant correctament l’assumpte del correu).

Es poden tramitar quan l’alumne ha superat l’ESO, el Batxillerat o un cicle formatiu. També es poden tramitar sol.licituds de títols anteriors ( FP I, FP II, BUP,) que s’hagin cursat al centre.

TAXES D’EXPEDICIÓ:

 • Batxillerat: 66,90 euros
 • Cicles formatius de grau mitjà ( títol de Tècnic ): 66,90 euros.
 • Cicles formatius de grau superior ( títol de Tècnic superior): 74,95 euros.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Fotocòpia del DNI o NIE. No serveix el passaport, per a les persones estrangeres.
 • Full de sol.licitud del títol (cliqueu per descarregar-lo)
 • Imprès de pagament personalitzat, que es genera a la secretaria i que cal venir a demanar.
 • Fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental, si escau.
 • Certificació que justifiqui l’exempció de pagament, si s’escau.

L’INS Torre Vicens serà seu de les Proves d’Accés de Grau Mitjà

Les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà es dirigeixen a les persones que no disposen dels requisits acadèmics per accedir als cicles formatius de grau mitjà.

Aquest any s’han incrementat el nombre de centres on es desenvoluparan les proves per poder complir les mesures de prevenció en front al Covid19.

Trobareu tota la informació al web d’Educació. Cliqueu aquí.

Correu electrònic: provaaccesgm@iestorrevicens.cat 


CALENDARI

Inscripciódel 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021 TELEMÀTICA (cliqueu aquí per enllaç)

Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 13 d’abril de 2021.

IMPORTANT Revisar el llistat d’admesos i exclosos per tal de poder 
presentar al·legacions!!

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2021.

 • Prova: 5 de maig de 2021 a les 15.30h.

Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2021.

Termini per presentar reclamacions al centre seu triat per fer la prova : del 24 al 26 de maig de 2021.

Qualificacions definitives : 28 de maig de 2021.

Emissió de certificats: a partir del 31 de maig de 2021.

CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment al centre seu triat per fer la prova.

Inscripció: no més tard de les 12h del 14 de maig de 2021.

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 17 de maig de 2021.

Prova: 18 de maig de 2021 a les 9:30.


Important a tenir en compte a l’hora de fer les proves:

És obligatori l’ús de la mascareta .Tot aspirant ha de respectar, en tot moment, les indicacions sobre seguretat sanitària que la comissió avaluadora els faci.

Tramitació: a la secretaria del centre, en el moment de la matriculació.

A qui inclou del nostre centre:

 • Estan incloses en el camp d’aplicació de l’Assegurança Escolar tots els estudiants espanyols menors de 28 anys, que cursen, a Espanya, els  estudis següents:
  • 3r i 4t d’ESO.
  • Formació Professional de grau mitjà i superior.
  • Programes de formació i inserció ( PFI ).
 • Queden, també, inclosos a l’àmbit protector d’aquesta assegurança, els estudiants nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, i, en general, tots els estudiantes estrangers residents en les mateixes condicions que els espanyols, sempre que cursin els esmentats estudis a Espanya i fins a l’edat de 28 anys.

Riscos coberts:

 • L’accident escolar: es considera accident escolar tota lesió corporal que pateixi l’assegurat en ocasió d’activitats directament o indirectament relacionades amb la seva condició d’estudiant, incloses les esportives, viatges d’estudis, de pràctiques o de “fi de carrera” i similars, sempre que aquestes activitats hagin estat organitzades pels centres d’ensenyança. Inclou assistència mèdica i farmacèutica, indemnitzacions econòmiques per incapacitat i despeses de sepeli.
 • L’infortuni familiar: és la situació sobrevinguda en la llar de l’estudiant, que li impedeix continuar els estudis ja iniciats i que pot ser ocasionada per la mort del cap de família o per ruïna o fallida familiar. Inclou una prestació econòmica.
 • La malaltia: assistència mèdica, assistència farmacèutica i despeses de sepeli. S’hi inclouen la cirurgia general, la neuropsiquiatria, la tocologia, i la tuberculosi pulmonar i l’òssia. En determinats casos es poden atorgar prestacions de fisioteràpia, quimioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia i cirurgia maxil·lofacial.

Atenció al públic per telèfon :

Matí:  tots els dies de 9-14

*Tardes:  de dilluns a dimecres de 15-18:15

Atenció al públic presencial :

Matí: tots els dies de 10-13:00

*Tardes:  de dimarts a dijous de 15-18:15

*d’octubre a maig excepte del 15 de desembre al 15 de gener.

Tancat durant l’Agost.

Correu electrònic : secretaria@iestorrevicens.cat