DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

CFGS-documentacio i administracio

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. (120 ECTS)

 

 • Gestió de Pacients 
 • Terminologia Clínica i Patologia
 • Extracció de Diagnòstics i Procediments 
 • Arxius i Documentació Sanitaris
 • Sistemes d’Informació i Classificació Sanitaris 
 • Ofimàtica i Processament de la Informació 
 • Codificació Sanitària.
 • Atenció Psicosocial al Pacient-Usuari 
 • Validació i Explotació de Dades 
 • Gestió Administrativa Sanitària 
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora 
 • Anglès 
 • Projecte de Documentació i Administració Sanitàries 
 • Formació en Centres de Treball

 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista, • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat
 • unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en documentació sanitària
 • responsable tècnic de codificació de documentació sanitària
 • responsable tècnic d’arxius d’històries clíniques
 • responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari
 • responsable tècnic de sistemes d’informació assistencial sanitària
 • responsable tècnic d’avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària
 • responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics
 • responsable d’administració d’unitats, departament o centres sanitaris
 • assistent/a d’equips de recerca biomèdica;
 • secretari/a de serveis sanitaris.

En el cas que hagis cursat altres estudis, com per exemple un cicle formatiu LOGSE o LOE, tens la possibilitat de poder convalidar algun dels mòduls del cicle formatiu al que t’has matriculat. Tota la informació aquí

Abans de fer la sol·licitud via formulari pots consular les taules.

Taula de convalidacions de DAS: Documentació i administració sanitàries

Taula de convalidacions: FOL i EIE

Taula convalidacions: Anglès Tècnic

Formulari de sol·licitud de convalidacions

En el cas que hagis treballat més de 2 anys en el sector de la documentació i administració sanitària pots demanar hora pel servei d’informació i orientació a les persones (SIOP) i t’informaran de les possibilitats que tens per obtenir mòduls reconeguts mitjançant l’experiència laboral.

El fet d’haver treballat al sector o en algun altre sector professional et permet sol·licitar l’exempció del 25%, 50% o fins i tot del 100% del mòdul de formació en centre de treball (FCT).

El tutor de 2n curs t’ informarà de tot el relacionat amb l’estada a l’empresa i l’exempció que pots sol·licitar en funció de la situació en la que et trobis. Per fer la sol·licitud hauràs d’emplenar el següent formulari i adjuntar la documentació que se’t demana:

Formulari de sol·licitud d'exempció del Mòdul FCT

La matrícula semipresencial és de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • el treball,
 • tenir cura d’altres persones, o
 • qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores lectives.

La matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Si estàs en alguna d’aquestes situacions pots fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari:

Formulari Matricula Semipresencial

Horari

Aquest cicle es cursa integrament en horari de tarda de 15.00 a 21.00h

Cost del curs

Els imports de la matrícula dels centres dependents del Departament d’Educació són 360€  per curs complet. En cas contrari es paga 25€ per unitat formativa i també 25 € pel mòdul de formació en centres de treball (FCT).

A banda del preu de la matrícula es paga una quantitat per tal de fer front a les despeses de material (fungible didàctic, fotocòpies, bata, sortides, ..) i l’Assegurança escolar obligatòria pels menors de 28 anys. Aquest cost pel curs 2021-2022 és de 85 €.

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides