OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

CFGM-obres interior

Aquest projecte s’inicia el curs 2023-24 i la promoció 2023-2025 podrà realitzar el cicle formatiu amb el programa de foment de les llengües estrangeres, en el nostre cas en llengua anglesa!

Què implica?
 • Impartir el mòduls professionals següents en llengua anglesa:
  • MP01 Obres de construcció (1r Curs)
  • M10 Pintura decorativa en construcció (2n Curs)
 • Impartir un mòdul professional de llengua estrangera (anglès) amb una càrrega lectiva setmanal de dues hores, a primer i a segon curs. Aquest mòdul extra d’anglès a segon curs només es realitzarà durant la promoció 2023-25.
 • Estada a l’estranger subvencionada al febrer-març, també només per la promoció 2023-25.

La comunicació en un idioma estranger és, en aquests moments, una competència clau per augmentar l’ocupabilitat i millorar l’acompliment professional.

Un dels objectius del Programa temporal de Foment de les Llengües Estrangeres és que l’alumnat adquireixi les competències comunicatives, tant pel que fa a l’expressió oral com a l’escrita, que li permetin comunicar-se en una llengua estrangera en el desenvolupament de les activitats professionals més habituals. Aquesta competència ha de permetre que l’alumnat pugui utilitzar la llengua estrangera en àmbit oral i escrit utilitzant el vocabulari i la terminologia propis del sector per interpretar, dissenyar i comunicar informació professional.

RD21 FP Acció finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea NextGenerationUE en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. C20.I03 Innovació i internacionalització de la formació professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la formació professional té un pes assignat de 0 % de coeficient de clima i de 0 % de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de decisió d’execució del Consell, relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar els acabats de construcció en obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant sòls, particions i sostres, mitjançant la instal·lació de plafons o peces prefabricades, la col·locació de plaques o làmines, l’aplicació de revestiments continus i la pintura de superfícies, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Al nostre centre el oferim en modalitat Dual, el que permet fer una estada remunerada a l’empresa.

 • Obres de Construcció
 • Interpretació de Plànols de Construcció
 • Paviments, Enrajolats i Aplacats
 • Fàbriques a Revestir 
 • Revestiments Continus 
 • Particions Prefabricades 
 • Mampares i Terres Tècnics 
 • Falsos Sostres
 • Revestiments Lleugers
 • Pintura Decorativa en Construcció 
 • Organització de Treballs d’Interior, Decoració i Rehabilitació 
 • Formació i Orientació Laboral 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic 
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cap d’equip de revestiments amb pastes i morters;
 • cap d’equip i encarregat o encarregada;
 • col·locador/a de revestiments continus de façanes;
 • arrebossador/a de construcció;
 • enrajolador/a i col·locador/a de paviments;
 • instal·lador/a de placa de guix laminat i de falsos sostres;
 • rejuntador/a de placa de guix laminat;
 • col·locador/a de prefabricats lleugers a la construcció;
 • col·locador/ade paviments lleugers, en general;
 • col·locador/a de moqueta;
 • instal·lador/a de paviments elevats registrables;
 • instal·lador/a de sistemes de mampares i plafons tècnics;
 • pintor/a i empaperador o empaperadora;
 • pintor/a  d’interiors;
 • pintor/a  decorador/a d’interiors;
 • pintor/a d’obra;
 • pintor/ade façanes d’edificació.

*Aquest títol permet l’obtenció directa de la Targeta Professional de la Construcció (TPC), d’acord amb les especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.

En el cas que hagis cursat altres estudis, com per exemple un cicle formatiu LOGSE o LOE, tens la possibilitat de poder convalidar algun dels crèdits del cicle formatiu al que t’has matriculat. Tota la informació aquí

Abans de fer la sol·licitud via formulari pots consular les taules.

Taula de convalidacions de OIN: Obres d’interior, decoració i rehabilitació

Taula de convalidacions: FOL i EIE

Taula convalidacions: Anglès Tècnic

Formulari de sol·licitud de convalidacions

En el cas que hagis treballat més de 2 anys en el sector de la rehabilitació i paleteria pots demanar hora pel servei d’informació i orientació a les persones (SIOP) i t’informaran de les possibilitats que tens per obtenir mòduls reconeguts mitjançant l’experiència laboral.

El fet d’haver treballat al sector o en algun altre sector professional et permet sol·licitar l’exempció del 25%, 50% o fins i tot del 100% del mòdul de formació en centre de treball (FCT).

El tutor de 2n curs t’ informarà de tot el relacionat amb l’estada a l’empresa i l’exempció que pots sol·licitar en funció de la situació en la que et trobis. Per fer la sol·licitud hauràs d’emplenar el següent formulari i adjuntar la documentació que se’t demana:

Formulari de sol·licitud d'exempció del Mòdul FCT

La matrícula semipresencial és de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • el treball,
 • tenir cura d’altres persones, o
 • qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores lectives.

La matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

Si estàs en alguna d’aquestes situacions pots fer la sol·licitud mitjançant aquest formulari:

Formulari Matricula Semipresencial

Horari

Primer i segon curs en horari de tarda.

El grup dual de segon curs, assisteix 3 dies al centre educatiu (dimecres, dijous i divendres) i la resta de dies fa l’estada remunerada a l’empresa.

Informació CF Dual

Cost del curs

Als CF de grau mitjà no es paga matrícula però sí una quantitat en concepte de material (fungible didàctic, fotocòpies, bata, sortides, ..) i l’Assegurança escolar obligatòria pels menors de 28 anys.
Aquest cost pel curs 2021-2022 és de 95 €.

Beques i ajuts

Es possible sol·licitar beques i ajuts pels estudis post-obligatoris, consulteu la informació al següent enllaç

Informació General CF Dual

Formulari inscripció sessió informativa alumnat de 1r curs CF en modalitat Dual: Aquí

Sol·licitud d’informació

Pagaments de matrícula, taxes, material, activitats i sortides